sjaelland

§ 1                       Navn og hjemsted

Øko-net Sjælland er en lokalafdeling tilknyttet Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, der er landsforeningen og er hjemmehørende i Svendborg Kommune i Region Syddanmark.
Øko-net Sjælland er hjemmehørende i Sorø Kommune i Region Sjælland

§ 2                       Formål

Formålet med Øko-net Sjælland er på et folkeligt niveau at informere, oplyse og inspirere omkring natur og miljø, økologi og bæredygtig udvikling – samt at skabe debat og netværk omkring økologiske og bæredygtige tiltag.
Ved økologi forstås en husholdning med ressourcer, der er i balance med naturen.
Ved bæredygtig udvikling forstås en udvikling, der tager globale, miljømæssige og sociale hensyn både til nulevende og kommende generationer.
Der lægges vægt på også at engagere ungdommen i foreningen og i arbejdet med ovennævnte formål.

§ 3                       Medlemmer af foreningen

Medlemmer af Øko-net Sjælland er alle som kan tilslutte sig §2 og betaler det af landsforeningen fastsatte landskontingent på Øko-nets årlige generalforsamling. Medlemskab af Øko-net Sjælland kræver derfor at man er medlem af landsorganisationen Øko-net. Der opkræves kun kontingent via landsforeningen.

§ 4                       Generalforsamling

Øko-net Sjællands højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år i foråret. Indkaldelse til generalforsamlingen sker gennem medierne eller ved underretning af medlemmerne på anden måde, mindst 1 måned forud. Forslag, som man ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage forud for mødet.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant(er)
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt

§ 6                       Bestyrelsen

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. Der vælges indtil 5 medlemmer og 2 suppleanter. Efter valg konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. I tilfælde af formandens fravær fungerer næstformanden som formand.

Stk. 2 Bestyrelsesvalg gælder for 2 år. Halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Stk. 4 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

Stk. 5 Bestyrelsen fører referat over sine møder, der på det efterfølgende møde godkendes.

§ 7                       Økonomi

Stk. 1 Lokalafdelingens midler kan tilvejebringes gennem lokale folkeoplysnings- og fondsmidler og projektstøtte fra landsforeningen, når og hvis dette er muligt.

Stk. 2 Øko-net Sjællands regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3 Øko-net Sjællands årsregnskab forelægges og kommenteres af den valgte revisor.

§ 8                       Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen eller mindst en 1/3 af medlemmerne i lokalafdelingen begærer det.

§ 9                       Vedtægtsændringer og nedlæggelse

Stk. 1 Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, når forslaget er udsendt mindst 2 uger før generalforsamlingen og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Den enkelte lokalafdeling kan tilføje punkter til disse vedtægter, såfremt der er behov for det. Dog må punkterne ikke stride mod nærværende vedtægter eller Øko-nets landsvedtægter. Nærværende vedtægter og eventuelle senere ændringer skal godkendes af Øko-nets landforening.

Stk. 2 Opløsning af Øko-net Sjælland kan ske ved beslutning af såvel den ordinære som af en ekstraordinært indkaldt generalforsamling. Vedtagelse af beslutning om Øko-net Sjælland opløsning kræver, at mindst tre fjerdedele af medlemmerne er repræsenterede ved generalforsamlingen og at to tredjedele af disse stemmer for opløsningen af lokal afdelingen.
Hvis ikke tre fjerdedele af Øko-net Sjællands medlemmer er repræsenteret ved generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen af lokalafdelingen kan vedtages af to tredjedele af de repræsenterede.

Stk. 3 Såfremt opløsningen vedtages og der ved likvidationen er midler i behold ud over, hvad der er fornødent til dækning af Øko-net Sjælland forpligtelser, går midlerne til Øko-nets landsforening.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling for Øko-net Sjælland den 22/12-2006