for Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis / Øko-net

§1

Navnet på foreningen er “Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis” – i daglig tale kaldet “Øko-net”. Foreningen er hjemme i den kommune i Danmark hvor sekretariatet er hjemhørende.

§2

Formålet med foreningen er på et folkeligt niveau at informere, oplyse og inspirere omkring natur og miljø, økologi og bæredygtig udvikling – samt at skabe debat og netværk omkring økologiske og bæredygtige tiltag.
Ved økologi forstås en husholdning med ressourcer, der er i balance med naturen.
Ved bæredygtig udvikling forstås en udvikling, der tager globale, miljømæssige og sociale hensyn både til nulevende og kommende generationer.
Der lægges vægt på også at engagere ungdommen i foreningen og i arbejdet med ovennævnte formål.

§3

Stk. 1 Netværkets midler tilvejebringes gennem fondsmidler, gave-støttebeløb, sponsorstøtte og kontingent fra Netværkets medlemmer samt ved salg af diverse varer og tjenesteydelser. Bestyrelsen diskuterer løbende retningslinjer for sponsorstøtte.

Stk. 2 Som medlemmer kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Stk. 3 Udtræden af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til foreningens sekretariat. Udtræden har virkning fra tidspunktet for udmeldelsens modtagelse. Eventuelt indbetalt kontingent for året tilbagebetales ikke.

Stk. 4 Såfremt et medlem ikke efter skriftlig opfordring hertil indbetaler det årlige kontingent til foreningen, kan medlemskabet bringes til ophør. Udtræden sker fra den dato, foreningens sekretariat skriftligt meddeler pågældende medlem, at det er slettet af medlemslisten.

§4

Generalforsamlingen på årsmødet er Netværkets øverste myndighed og afholdes hvert år i årets første halvår. Indkaldelse til generalforsamlingen sker gennem medierne eller ved underretning af medlemmerne på anden måde, mindst 1 måned forud. Forslag, som man ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage forud for mødet.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent.
2. Beretning vedr. Netværkets aktiviteter i årets løb.
3. Fremlæggelse af årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Bestyrelsens motiverede forslag til kommende års budget og aktiviteter.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter. 8. Valg af revisor.
9. Evt.

§5

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

Stk. 2 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 3 Hvert medlem i Netværket har 1 stemme. For institutioner forstås: 1 kontingent giver 1 stemme.
Stemmeberettigelse kræver medlemsskab i det forgangne år. Stemmeberettigede medlemmer er valgbare til Netværkets bestyrelse.

Stk. 4 Der føres beslutningsreferat. Referatet underskrives af mødets dirigent.

§6

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. Sekretariatslederen er født medlem af bestyrelsen. Herudover vælges indtil 6 medlemmer og 2 suppleanter. Efter valg konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. I tilfælde af formandens fravær fungerer næstformanden som formand.

Stk. 2 Bestyrelsesvalg gælder for 2 år. Halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Stk. 4 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

Stk. 5 Bestyrelsen fører referat over sine møder, der på det efterfølgende møde godkendes.

Stk. 6 Den daglige drift varetages af Netværkets sekretariat og medarbejdere, der ledes af sekretariatslederen, som udpeges / ansættes af bestyrelsen.

§7

Stk. 1 Netværkets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Netværkets regnskaber revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§8

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen eller mindst en 1/3 af medlemmerne begærer det.

§9

Stk. 1 Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, når forslaget er udsendt mindst 2 uger før
generalforsamlingenog når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Stk. 2 Opløsning af Netværket kan ske ved beslutning af såvel den ordinære som af en ekstraordinært indkaldt generalforsamling. Vedtagelse af beslutning om Netværkets opløsning kræver, at mindst tre fjerdedele af medlemmerne er repræsenterede ved generalforsamlingen og at to tredjedele af disse stemmer for opløsningen af Netværket.
Hvis ikke tre fjerdedele af Netværkets medlemmer er repræsenteret ved generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen af Netværket kan vedtages af to tredjedele af de repræsenterede.

Stk. 3 Såfremt opløsningen vedtages og der ved likvidationen er midler i behold ud over, hvad der er fornødent til dækning af Netværkets forpligtelser, skal midlerne skænkes til formål i en anden forening, der ligger på linie med Netværkets formål. Denne forening skal være hjemmehørende her i landet eller i et andet EUJ/EØS-land, og skal have et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på
Den frie Lærerskole i Ollerup, søndag den 23. januar 1994.
Sidst revideret og vedtaget i Svendborg, søndag den 8. maj 2016.