Månedsarkiv: april 2014

Vi er alle i samme båd!

Fra verdens leders mandat til civilsamfundet og agenda 21-deklarationen (1992), til unges appel og opråb om bæredygtig omstilling nu! (2013)

Unknown

Af Lars Myrthu-Nielsen & Katrine Vestermark Køber
– en artikel om den nødvendige folkeoplysning for bæredygtig omstilling!
Med en lille kronologisk gennemgang af nogle folkelige mobiliseringer, manifester, deklarationer og anbefalinger om bæredygtig udvikling, gennem de sidste snart 20 år. (Artiklen blev oprindelig skrevet som oplæg til Øko-nets årsmøde 2013, der blev afholdt søndag d. 28. april på Galleri Galschiøt i Odense).

Tiden går og klokken slår! Men kommer vi tættere på en reel omstilling af samfundet til bæredygtig praksis? Verdens ledere gav civilsamfundet et mandat ved topmødet om miljø og udvikling i Rio i 1992, bl.a. via Agenda 21-deklarationen, der bl.a. anviser hvordan lokalsamfund og uddannelsesinstitutioner skal samarbejde omkring at skabe bæredygtige processer og løsninger. Men hvor er processen blevet af… og hvad kom der i grunden ud af det nye topmøde for bæredygtig udvikling, det såkaldte Rio+20 i sommeren 2012? Gode og relevante samfundsspørgsmål, men desværre ser de ud til at være glemte og uaktuelle. Pga. den såkaldte finanskrise? Eller er der noget andet galt? Har vi glemt at det hele startede med et problem: Miljøet led (og lider) overlast! I 1992 erkendte verdens ledere, at de ikke kan løse problemerne uden deltagelse og samspil med civilsamfundet. I Agenda 21-deklarationen handler kapitel 28 om hvordan lokale myndigheders initiativer skal støtte, udvikle og bidrage til en bæredygtig udvikling og kapitel 36 om hvordan Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) kan uddanne og lære om bæredygtig forståelse og handling. Men desværre, så er al snakken om Agenda 21 forstummet, og strategisk involvering af borgerne er ikke længere højt på dagsordenen. Det samme er gældende for UBU, der desværre ikke får stor opmærksomhed fra de skiftende danske regeringer.

Hvad skal der til for at vende denne udvikling? Forstår de ledende politikere og den danske befolkning overhovedet hvad der menes med det nye meget brugte udsagn: Omstilling? Er folk klar over at det er en radikal drejning der skal til, hvis vi reelt skal se resultater på den lange bane? Det er bl.a. her UBU kommer ind – vi skal arbejde med en mentalitetsændring. Dette skal ske gennem læring og gennem pædagogikken i uddannelserne, men det skal også ske gennem en bæredygtig og økologisk praksis og drift af de mange uddannelsesinstitutioner i Danmark. Og sidst men ikke mindst gennem folkeoplysning og erfaringsdeling – herunder politisk debat om løsningerne! Disse tre områders potentiale for udviklingen af en bæredygtig livsstil skal gennemsyre vores uddannelser fra børnehave, over universitet, til højskolelivet for ældre og unge!

I Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis, der blev stiftet i januar 1994 i forlængelse af hele Rio-topmødet og den efterfølgende proces, har vi haft som fokus at skabe synlighed, viden og netværk inden for bæredygtig udvikling og økologisk praksis. Bl.a. via Nyhedsbladet Øko-net, der udkom i 10 år indtil 2005, hvor bl.a. fjernelsen af portostøtten gjorde det umuligt at rundsende bladet, der udkom som et gratis blad, støttet af Den Grønne Fond i Miljøstyrelsen, til landet skoler mv. Sideløbende etablerede vi en database, med overblik over alle grønne initiativer, herunder en omfattende og landsdækkende kalender for grønne møder og arrangementer.
Undervejs i vores folkeoplysende netværksarbejder blev vi engageret i forskellige Wake Up Calls projekter, der resulterede i alt fra et Grønt Landsskue, et tumpe-manifest, en bæredygtigheds-deklaration, en balanceakt, en klima-deklaration og UBU-anbefalinger.

Her i 2013 er der så kommet en appel fra et unge-netværk der kalder sig Omstilling Nu. Inspireret af denne sidste appel følger sidst i artiklen et kronologisk tilbageblik på mange af de gode initiativer op til denne helt friske appel. Og vi fornemmer at det bliver mere og mere alvorligt, idet der nu ikke længere udgives manifester eller sendes anbefalinger – men der sendes appeller! At appellere betyder: at bede eller kraftigt anmode nogen om at handle på en bestemt måde. Skal vi da virkelig ned på begge knæ og bede bønner, for en fremtid for vores børn og børnebørn?

Rundt om i hele verden søsættes mange forskellige bæredygtighedsprojekter, initiativer, visioner og anbefalinger. Men alligevel lever vi i 2013 stadig ikke bæredygtigt (nok)! Vi er blevet endnu større forbrugs-narkomaner, og politikernes mantra og medicin er stadig vækst og forbrug – selvom de kalder det grøn vækst.
Hvorfor har samfundet, inklusiv beslutningstagere og alle os andre, ikke for længst brugt de mange gode anbefalinger og visioner til at vende udviklingen? Hvorfor tør politikere ikke gennemføre politik der sikrer den nødvendige bæredygtighed? Hvorfor optager bæredygtighedsproblematikkerne ikke mange flere mennesker? Skyldes det at penge grundlæggende styrer vores liv og ambitioner? Er det fordi for mange går efter kortsigtede gevinster? Er det fordi vi er vanedyr, der ikke kan overskue eller tør at gå nye veje, fordi vi bilder os ind at det betyder vi må give afkald på livsnødvendige goder?

Men tænk om vi kunne finde andre værdier, som sammenhold, nærvær, fysisk velvære, kulturelle og i-materielle værdier! Det arbejder vi for i Øko-net – bl.a. ved at sætte Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på dagsorden i alle uddannelsesforløb – og meget gerne gennem de meget enkle og klare anvisninger, der ligger bag konceptet Balanceakten.

Kronologisk gennemgang af nogle danske folkelige bæredygtigheds-milepæle og initiativer de sidste 20 år:

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis (1994) – stiftelse af Øko-net
Grønt Landsskue (1995) – udstillinger og debatarrangementer om økologi og miljø
Kolding Manifestet. Skal tumperne redde verden – når nu de kloge ikke vil? (1998)
www.koldingmanifestet.dk
Økologiske Eksperimentelle Zoner (1999) – ØEZ-tillæg til Kolding Manifestet
ØKOTRÆF 2000 & DanmarksDeklarationen (2001) – erklæringen om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.
www.DanmarksDeklarationen.dk
Bæredygtighed i Grundloven (2003) – konferenceopfølgning på DanmarksDeklarationen
FN tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005) – opstart og www.ubu10.dk
Balanceakten – en kampagne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2006)
www.balanceakten.dk og www.thebalancingact.info
Folkets Deklaration fra Klimaforum09 (2009) – under COP15 Klimatopmødet i København
http://declaration.klimaforum.org/da/declaration/danish
7 anbefalinger for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2010) – halvvejs i FN-tiåret
www.ubu10.dk/pages/news.asp?id=27
Omstilling NU – Appel om omstilling til en bæredygtig fremtid nu (2013). Nyt unge-netværk udgiver idekatalog med 16 samlede forslag, som kan inspirere til en bæredygtig omstilling.
www.facebook.com/OmstillingNU

Her følger kortere uddybende præsentationer af de fremhævede bæredygtigheds-milepæle og initiativer:

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis (1994)
I december 1993 udsendte miljøgruppen Aktiv Grøn Gruppe på Den frie Lærerskole indbydelsen, via det første nummer af Nyhedsbladet Øko-net, til det stiftende møde og weekend-seminaret for et nyt netværk. Overskriften var: Økologi for fremtiden – et møde for livet! Det foregik d. 21.-23. januar 1994 på Den frie Lærerskole i Ollerup, og med deltagelse af 170 mennesker fra hele landet blev det en flyvende start for det nye folkeoplysende netværk! I lederen i Nyhedsbladet Øko-net, nr. 4, sept. 1994, skrev vi om den omvendte Grundtvig: Grundtvig hev bønderne ind fra markerne, for at give dem ’livsoplysning’. I dag er vi alle så ’oplyste’, at vi har glemt håndværket – vi har glemt hvordan man gør når det skal blive til praksis. Vi har brug for ’den omvendte Grundtvig’ – så der igen kan blive noget både ’til hånden og til ånden’.
www.eco-net.dk

Grønt Landsskue (1995)
Øko-net var involveret i at skabe programmet samt reklamere for Grønt Landsskue, der blev afholdt på Brugsgård ved Randers. Det blev Danmarks første større grønne dyrskue, dog uden mange dyr, men rigtig mange spændende udstillinger og debat-arrangementer om bæredygtig udvikling. Der kom ca. 10.000 deltagere til Grønt Landsskue.
www.eco-net.dk/Blad/Bladene/Blad8F.html

Kolding Manifestet (1998)
Skal tumperne redde verden – når nu de kloge ikke vil?
– om demokrati, teknologi og bæredygtighed
I 1997 inviterede Øko-net til et debatmøde på Kolding Højskole under overskriften ”Skal tumperne redde verden, når nu de kloge ikke vil?” Det førte til det visionære manifest der udkom februar 1998.
www.koldingmanifestet.dk

Økologiske Eksperimentelle Zoner (1999)
I 1999 blev Kolding Manifestet fulgt op af et uddybende oplæg ved Claus Heinberg. geolog lic.scient. Oplægget blev udgivet i Øko-nets debatbog fra 1999: ”Økologi er på alles læber”, Forlaget Hovedland, hvori Kolding Manifestet også blev genudgivet. Selve oplægget var sat til debat på Økologisk Samling ’99 der blev afholdt som weekend-møde d. 8. – 10. oktober på Snoghøj Folkehøjskole.

ØKOTRÆF 2000 og DanmarksDeklarationen
(2000-2001)
DanmarksDeklarationen blev til i en folkelig proces, der kulminerede i et fire dages træf i august 2000: ØkoTræf2000 – læs mere om hele processen på hjemmesiden for ØkoTræf2000 (www.eco-net.dk/OkoTraef2000). D. 23. januar 2001 blev DanmarksDeklarationen (erklæringen om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede) officielt overrakt til regeringen og Folketinget i Folketingets fællessal. Ved overrækkelsen holdt chefkonsulent Ulrick Moos en tale til miljø- og energiminister Svend Auken og formand for folketingets miljøudvalg Jørn Jespersen, der begge kvitterede med at takke for initiativet til DanmarksDeklarationen.
www.DanmarksDeklarationen.dk

Bæredygtighed i Grundloven (2003)
Grundlovsdag d. 5. juni 2003 afholdt Øko-net et debatmøde på Den fire Lærerskole med titlen: Miljø og natur i grundloven – skal bevarelse af naturgrundlaget og et rent miljø være grundlovsbestemte rettigheder og pligter?
Et referat fra debatmødet blev udgivet i Nyhedsbladet Øko-net nr. 53, juni 2003. Kan hentes som pdf på www.eco-net.dk
http://web.eco-net.dk/nyhedsblad/pdf/%C3%98ko-net_53.pdf

FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005)
På Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg 2002 udvidede man visionerne for bæredygtig udvikling. Og man understregede endnu engang, at uddannelse spiller en væsentlig rolle for at opfylde visionerne. Der blev derfor fremsat forslag om at etablere et internationalt tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Forslaget blev vedtaget på FN’s generalforsamling i december 2002. Perioden 2005-2014 blev udråbt til at være United Nations Decade of Education for Sustainable Development (ESD10).
www.ubu10.dk

Balanceakten – en kampagne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2006)
Balanceakten inviterer og opfordrer alle Nordens uddannelses-institutioner m.v. til at tilslutte sig et nordisk samarbejde omkring Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
De institutioner, der tilslutter sig, forpligter sig til at arbejde for 7 værdier og 3 konkrete mål.
De 3 overordnede mål, er at:
– Undervisningen omfatter bæredygtighed i teori og praksis
– Institutionens drift er bæredygtig
– Institutionen skaber folkeoplysning samt folkelig og politisk debat om bæredygtig udvikling
www.balanceakten.dk og www.thebalancingact.info

Folkets Deklaration fra Klimaforum09 (2009)
Systemforandring – ikke klimaforandring. Under klimatopmødet i København december 2009 blev der i DGI-byen afholdt et Klimaforum, der endte ud med en deklaration. Øko-net tilsluttede sig denne deklaration for en løsning af klimakrisen.
http://declaration.klimaforum.org/da/declaration/danish

7 anbefalinger for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
(2010)
Hold løfte og vis handling! Den 10. november 2010 præsenterede danske miljø- og udviklingsorganisationer fra 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling – en række anbefalinger om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) til regeringen og folketinget, om initiativer i den sidste halvdel af FN-tiåret. Dette skete ved en dansk halvvejskonference som Øko-net afholdte på Christiansborg d. 10. november 2010.
http://www.ubu10.dk/pages/news.asp?id=27

Omstilling NU (2013)
Netværket Omstilling Nu består af engagerede unge med forskellige faglige baggrunde og kvalifikationer, der d. 23. februar 2013 var samlet til et seminar for at udvikle en fælles vision om bæredygtig omstilling.
Resultatet af seminaret er en appel, hvori de unge opfordrer landets folkevalgte politikere til at løfte blikket og erkende behovet for en grundlæggende systemforandring. Appellen indeholder også et idekatalog med 16 samlede forslag, som kan inspirere til en bæredygtig omstilling – både i økonomisk, social, etisk og miljømæssig forstand.
www.facebook.com/OmstillingNU